Project Match Event: verstrekte informatie door Rijkswaterstaat

Update: 16/07/2021

Download hier de Memo met de trechter, selectie en gunningscriteria. Deze memo is door team WOUW opgesteld met de bedoeling om een aantal cruciale onderdelen uit de aanbestedingsleidraad te toetsen bij de brancheverenigingen. Deze memo is tijdens de bijeenkomst op 22 april besproken met vertegenwoordigers de brancheorganisaties MKB-Infra, Bouwend Nederland, Cumela, de Vereniging van Waterbouwers, NL Ingenieurs en Techniek NL. Deze teksten zijn nog in concept! Mocht je vragen, opmerkingen of feedback hebben, laat dit dan weten aan jouw brancheorganisatie. 

Informatie gedeeld ter voorbereiding match evenement (4 feb 2021)

Informatie gedeeld op 18/01/2021:

Rijkswaterstaat stelt concept documenten en concept informatie ter beschikking aan de deelnemers aan het Match Event op 4 februari 2021, zodat zij een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen van het project “waardengedreven onderhoud uiterwaarden”.

Op deze pagina staan links naar betreffende documenten en informatie. De documenten zijn nadrukkelijk nog concept en zullen de komende tijd nog op onderdelen worden aangepast en aangevuld. Op hoofdlijnen bieden de documenten echter wel een goed beeld van de opgave en aanpak. Ten behoeve van de daadwerkelijke aanbesteding zal te zijner tijd nog een volledig aanbestedingsdossier worden gepubliceerd. Dit kan/zal dus afwijken van eerder verstrekte informatie!

Mochten vanuit geïnteresseerde partijen behoefte zijn om te reageren op de ter beschikking gestelde documenten dan kan dit via:

Aan de documenten en informatie die worden verstrekt via deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Documenten die ten behoeve van het Project Match Event worden verstrekt zijn:

  • Projectvisie, met de visie op hoe het waardengedreven onderhoud van de uiterwaarden wordt vormgegeven.
  • Memo selectie, gunning en perceeltoedeling met een beschrijving op hoofdlijnen van de aanbestedingsprocedure.
  • Instandhoudingsplan (IHP) met een beschrijving van de wijze van instandhouding
  • Omgevingsplan met een beschrijving van de omgevingsstrategie
  • Vegetatielegger:  een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming en de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Samen geven zij de norm voor de vegetatie aan, vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.
  • Vegetatiemonitor uiterwaarden: geeft realtime informatie over de vegetatie in de uiterwaarden. Hierdoor is het voor Rijkswaterstaat, maar ook voor gebruikers en beheerders van de uiterwaarden mogelijk om via satelliet data de gebieden te signaleren die afwijken van de vegetatielegger.
  • Uiterwaarden in getallen (WOCU), de omvang en perceelafbakening van het waardengedreven onderhoudscontract uiterwaarden in de belangrijkste kentallen.

  • Leidraad vegetatiebeheer uiterwaarden.